Świadczenia

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

1. Świadczenia rodzinne - wprowadzenie
2. Zasady ustalania dochodu
3. ZASIŁEK RODZINNY - kryterium dochodowe i warunki przyznania
4. ZASIŁEK RODZINNY - kryterium wiekowe
5. ZASIŁEK RODZINNY - komu przysługuje?
6. ZASIŁEK RODZINNY – wysokość zasiłku
7. ZASIŁEK RODZINNY - kiedy nie przysługuje?
8. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka
9. Dodatek do z.r. z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzyst. z urlopu wychow.
10. Dodatek do z.r. z tytułu samotnego wychowywania dziecka
11. Dodatek do z.r. z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
12. Dodatek do z.r. z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
13. Dodatek do z.r. z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
14. Dod. do z.r. z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza m. zamieszk.
15. JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA - BECIKOWE
16. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - zasiłek pielęgnacyjny
17. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - specjalny zasiłek opiekuńczy
18. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - świadczenie pielęgnacyjne
19. Świadczenie rodzicielskie
20. Informacja oświadczeniach nienależnie pobranych
21. Słownik użytych pojęć
22. ZASIŁEK DLA OPIEKUNA

Copyright ©2017 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie, All Rights Reserved.