BIP Ogłoszenia

 
OGŁOSZENIE
NABÓR NA STANOWISKO POMOC ADMINISTRACYJNA 
W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SIANOWIE
 
Nazwa jednostki:
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie
ul. Słowackiego 3a, 76-004 Sianów.
 
Wymiar czasu pracy:  pełen etat
 
I. Kandydat przystępujący do konkursu musi spełniać wymagania związane ze stanowiskiem:
1. Wymagania niezbędne związane ze  stanowiskiem
- wykształcenie wyższe , minimum wykształcenie średnie, preferowane wyższe o kierunku: administracja, prawo
- doświadczenie w obsłudze interesanta (minimum 1 rok)
- gotowość podjęcia pracy bezpośrednio po rozstrzygnięciu naboru.
2. Wymagania dodatkowe
- umiejętności obsługi komputera; praca z podstawowymi pakietami Office (Word, exel), i internet
- kreatywność, umiejętność pracy zespołowej
- znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o pomocy państwa 
w wychowywaniu dzieci
- gotowość do wykonywania zadań pod presją czasu.
3. Zakres zadań na stanowisku pomoc administracyjna:
- przyjmowanie wniosków
- dokonywanie analizy aktów prawnych i wytycznych w zakresie realizowanych świadczeń
- przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych
- prowadzenie korespondencji merytorycznej w indywidualnych sprawach
- udzielanie informacji osobom ubiegającym się o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu   alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego.
4. Wymagane dokumenty:
- kserokopia dyplomu ukończenia studiów / kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
- potwierdzenie doświadczenia zawodowego
- kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie
- oświadczenie o niekaralności
- CV z listem motywacyjnym
- oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania w/w stanowiska
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
5. Termin i miejsce składania dokumentów
Oferty należy składać osobiście lub listownie w terminie do 14.12.2017r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sianowie ul. Słowackiego 3a, 76-004 Sianów (pokój nr 3) do godz. 12:00.  Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „nabór na stanowisko pomoc administracyjna”. W przypadku wpływu więcej niż 5 ofert spełniających wymagania naboru, przewiduje się w pierwszym etapie  obowiązek przystąpienia do testu ze znajomości przepisów wymaganych naborem. Osoby, które uzyskają pozytywny wynik z testu przystąpią do rozmowy kwalifikacyjnej. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni niezwłocznie.
Otwarcie ofert nastąpi  dnia 14.12.2017r. godz. 13:00
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.mgops.sianow.pl oraz na tablicy informacyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie przy ul. Słowackiego 3a. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie przeszli weryfikacji dokumentów lub zostali zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej, a nie zostali wyłonieni na stanowisko objęte konkursem będą niszczone komisyjnie.
Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub bez dokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.
 
 
                                  
Sianów, dnia 30.11.2017 r.                                                                                                                                                                                                     Kierownik MGOPS w Sianowie
                                                                                                                                                                                                                                                Halina Iwanisik
 
  27.06.2017r. - Nabór na stanowisko  Inspektor ds. Księgowości (plik 1 , plik 2);
 
14.07.2017r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie informuje, że na wolne stanowisko urzędnicze „ inspektor ds. księgowości ” wybrano Panią Ewę Markowską.
 
 
 
27.06.2017r. - Nabór na stanowisko Referent ds.  Księgowości (plik 1 , plik 2).
 
14.07.2017r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie informuje, że na wolne stanowisko urzędnicze „ referent ds. księgowości ” wybrano Panią Martę Czech.
 
 
Copyright ©2017 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie, All Rights Reserved.