Zespół interdyscyplinarny

Zespół interdyscyplinarny

 
Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie powołany został 18 kwietnia 2017 r. zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Sianów  Nr 663/2017 uzupełniony skład zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Sianów nr 670/2017r  z dnia 26.04.2017 roku. Zespół Interdyscyplinarny to grupa osób zainteresowanych rozwiązaniem problemu konkretnej rodziny, kiedy zachodzi podejrzenie, że występuje w niej przemoc, w skład której wchodzą przedstawiciele służb społecznych: Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, służby zdrowia, szkolnictwa oraz kuratorskiej służby sądowej. Skład osób uczestniczących w pracy danego zespołu uzależniony jest od rodzaju problemu oraz kompetencji i możliwości poszczególnych służb, instytucji i organizacji działających w obszarze wsparcia społecznego. Ich działania opierają się na wzajemnej współpracy.
Zespół realizuje działania określone w Gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy przyjętym na lata 2016-2020
Do głównych zadań należą:
1.      Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.
2.      Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
3.      Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.
4.      Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku  lokalnym.
5.      Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
 
Gdy doznajesz przemocy w rodzinie, tu możesz znaleźć pomoc.
Kontakt:
Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego – Halina Iwanisik, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie ul. Słowackiego 3a, tel. 94 3185 609, sekretarz zespołu - Karolina Staniewicz tel.94 3185-512
e-mail: zespol.interdyscyplinarny@poczta.fm od poniedziałku do czwartku w godz. 7.00 – 15.00 ,piątek w godz. 7.30 - 15.30 oraz pracownicy socjalni  w godzinach pracy.  Ponadto całodobowo pomocy udziela POLICJA tel. alarmowy 112 lub 997.
 
 
Copyright ©2017 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie, All Rights Reserved.