Zespół interdyscyplinarny

Zespół interdyscyplinarny

Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie powołany został 17 maja 2011 r. zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Sianów  Nr 144/2011. Zespół Interdyscyplinarny to grupa osób zainteresowanych rozwiązaniem problemu konkretnej rodziny, kiedy zachodzi podejrzenie, że występuje w niej przemoc, w skład której wchodzą przedstawiciele służb społecznych: Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, służby zdrowia, szkolnictwa oraz kuratorskiej służby sądowej. Skład osób uczestniczących w pracy danego zespołu uzależniony jest od rodzaju problemu oraz kompetencji i możliwości poszczególnych służb, instytucji i organizacji działających w obszarze wsparcia społecznego. Ich działania opierają się na wzajemnej współpracy.
Zespół realizuje działania określone w Gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy przyjętym na lata 2016-2020
Do głównych zadań należą:
1.      Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.
2.      Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
3.      Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.
4.      Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku  lokalnym.
5.      Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
 
Copyright ©2017 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie, All Rights Reserved.